Aplikant ekspercki w Departamencie Zgłoszeń (1)

Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

aplikanta eksperckiego

w Departamencie Zgłoszeń

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

 • prowadzenie badania wstępnego oraz badania formalnoprawnego zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,
 • przygotowywanie postanowień, projektów decyzji i prowadzenie korespondencji związanej z prowadzeniem badania wstępnego oraz badania formalnoprawnego,
 • przygotowywanie zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych do ogłaszania o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego.

Kandydatka/Kandydat powinna/powinien posiadać kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe techniczne (dziedzina: mechanika i budowa maszyn),
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie (na poziomie dobrym).

Wymagania pożądane:

 • znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,
 • łatwość podejmowania decyzji,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • rzetelność, systematyczność i terminowość,
 • orientacja na klienta/interesariusza,
 • łatwość komunikowania się (komunikacja interpersonalna i pisemna),
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych (odporność na stres).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub oświadczenie o poziomie znajomości ww. języków,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej lub nostryfikacji dyplomu oraz tłumaczenie przysięgłe. Informacje dotyczące uznawalności zamieszczone są na stronie NAWA: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach,
 • w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 • kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów: 31 sierpnia 2022 r .

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Patentowy RP
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DZ-WW”
(decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty można złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem maila rekrutacja@uprp.gov.pl lub przez ePUAP lub pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do Urzędu.

Inne informacje:

Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:

 • stabilną i ciekawą pracę,
 • przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,
 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00-9.00),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
 • nagrody – w zależności od wyników pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,
 • możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,
 • możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (np. zapomoga w sytuacji zdarzeń losowych, pożyczki na cele mieszkaniowe),
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracownika,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: https://uprp.gov.pl/pl/bip/praca-w-uprp.

Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe, jednak będą one podstawą przeprowadzenia oceny spełniania wymagań dodatkowych przez kandydatki/kandydatów.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: https://uprp.gov.pl/pl/bip/test/praca-w-uprp/wyniki-naborow oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać mailem pod adresem: rekrutacja@uprp.gov.pl lub pod nr tel. 22 57 90 452.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192.

Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Udostępniający: Urząd Patentowy RP
Autor: Eliza Szarkowska
Data utworzenia: 2022-05-20 09:26:44
Data publikacji: 2022-05-20 09:32:35
Data ostatniej zmiany: 2022-06-29 09:45:58
Ilość odsłon artykułu: 501