By przejść do strony zarządzania płatnościami użytkownika należy kliknąć pozycję w menu bocznym Płatności.

Wybór strony zarządzania Płatnościami użytkownika z menu bocznego

 

W celu wyszukania konkretnej płatności należy skorzystać z dedykowanych do tego filtrów wyszukiwania znajdujących się nad tabelą.

Na stronie Płatności rozróżniamy następujące zakładki: Wszystkie, Do zapłacenia, Zrealizowane, Zamówienia, Anulowane oraz Tabela opłat.

 

Płatności zakładka „Wszystkie”

W ramach zakładki „Wszystkie” w tabeli znajdują się wszystkie rodzaje płatności użytkownika. Zarówno płatności oczekujące na zapłacenie, jak również płatności zrealizowane, anulowane przez użytkownika, a także takie dla których płatność nie powiodła się.

W zakładce „Wszystkie” możliwy jest tylko podgląd płatności (brak możliwości wykonania operacji na rekordach w tabeli).

 

Podgląd szczegółów płatności

By, podejrzeć szczegóły płatności, należy kliknąć ikonę podglądu Ikona podglądu  (jeśli taka opcja jest dostępna) lub kliknąć lewym przyciskiem myszy na wybrany rekord (płatność) w tabeli.

Po wejściu w szczegóły płatności zostają zaprezentowane szczegółowe dane dotyczące opłaty i (o ile dotyczy) zamówienia. W danych opłaty znajdują się informacje dotyczące:

 • Tytułu opłaty
 • Opisu
 • Nr ochrony
 • Nr zgłoszenia
 • Ilości
 • Licencji otwartej
 • Płatności po terminie
 • Wspólnego znaku
 • Ujęcia w zgłoszeniu więcej niż dwóch wynalazków
 • Zwolnienia z opłaty
 • Kwoty
 • Komentarzy do opłaty
 • Statusu opłaty w UPRP
 • Dodatkowo jeśli opłata jest powiązana z formularzem elektronicznym w danych opłaty będzie widniał link, po kliknięciu którego zostaniemy przeniesieni do poglądu wniosku (Rysunek).

Umiejscowienie linku do formularza z którym powiązana jest opłata

 

Jeśli dana płatność jest powiązana z zamówieniem to w szczegółach płatności zostają zaprezentowane następujące informacje dotyczące zamówienia:

 • Dane zamawiającego
 • Numer zamówienia
 • Data zamówienia
 • Data dokonania płatności
 • Data ostatniej aktualizacji
 • Kwota
 • Status e-Płatności

 

Płatności zakładka „Do zapłacenia”

W ramach zakładki „Do zapłacenia” w tabeli znajdują się wszystkie rodzaje płatności użytkownika oczekujące na zapłatę.

Oprócz podglądu płatności użytkownik ma możliwość dodania płatności do koszyka, zapłacenia, bądź anulowania płatności.

W celu dodania płatności do koszyka należy kliknąć w kolumnie ustawień ikonę koszyka Ikona koszyka . Płatność zostanie przeniesiona do koszyka, operacja zostanie potwierdzona komunikatem, a płatność zniknie z tabeli płatności do zapłacenia.

W celu dokonania płatności należy kliknąć w kolumnie ustawień ikonę płatności Ikona płatności . Zostaniemy przekierowani do strony płatności elektronicznych. Po opłaceniu zamówienia zostajemy przekierowani do zakładki Zamówienia.

W celu anulowania płatności należy kliknąć ikonę kosza Ikona kosza  i potwierdzić operację w oknie potwierdzenia anulowania. Po anulowaniu opłaty wyświetlana zakładka Anulowane.

 

Płatności zakładka „Zrealizowane”

W ramach zakładki „Zrealizowane” w tabeli znajdują się wszystkie płatności użytkownika, które zostały zrealizowane tzn. użytkownik dokonał z powodzeniem płatności za zamówienie.

Dla płatności zrealizowanych możliwy jest tylko podgląd.

 

Płatności zakładka „Zamówienia”

W ramach zakładki „Zrealizowane” w tabeli znajdują się wszystkie zamówienia użytkownika.

By wejść w podgląd zamówienia należy z kolumny ustawień kliknąć ikonę podglądu Ikona podglądu .

W szczegółach zamówienia oprócz danych zamówienia na dole strony widnieje podgląd tabeli z płatnościami dokonanymi w ramach wybranego zamówienia. Dla każdej z płatności możliwy jest podgląd.

Tabela płatności w ramach podglądu zamówienia

 

Każde zamówienie posiada przypisany status e-Płatności. Wyróżniamy następujące statusy:

 • Zrealizowana – płatność dokonana prawidłowo,
 • Oczekuje – płatność oczekuje na potwierdzenie przez OPE (Operator Płatności Elektronicznych),
 • Odrzucona – płatność odrzucona przez użytkownika
 • Przeterminowana – płatność niedokończona przez użytkownika.

 

By dokonać płatności w ramach zamówień ze statusem Odrzucona lub Przeterminowana, należy ponownie dodać poszczególne składowe zamówień do koszyka i ponowić płatność.

 

Płatności zakładka „Anulowane”

W ramach zakładki „Anulowane” w tabeli znajdują się wszystkie płatności anulowane przez użytkownika.

Oprócz podglądu płatności użytkownik ma możliwość przeniesienia płatności z powrotem do tabeli płatności „Do zapłacenia” oraz usunięcia płatności.

Aby przywrócić płatność do zapłacenia, należy kliknąć w ikonę Ikona przywrócenia płatności  - płatność zniknie z tabeli płatności anulowanych, a użytkownik zostanie przeniesiony do zakładki „Do zapłacenia”.

W celu usunięcia płatności należy kliknąć ikonę kosza Ikona kosza  i potwierdzić operację w oknie potwierdzenia usunięcia. Po anulowaniu usunięciu płatności zniknie ona z tabeli oraz zostanie wyświetlony komunikat o powodzeniu operacji.

 
Płatności zakładka „Tabela opłat”

W zakładce „Tabela opłat” znajduje się aktualna tabela opłat UPRP. Opłaty w ramach tabeli są zgrupowane wg rodzajów w poszczególne podzakładki:

 • Wynalazki i wzory użytkowe
 • Wzory przemysłowe
 • Znaki towarowe
 • Topografie układów scalonych
 • Oznaczenia geograficzne.

Podzakładki tabeli opłat

 

Użytkownik ma możliwość opłacenia od razu lub dodania do koszyka dowolnej opłaty wybranej z tabeli opłat.

By dokonać płatności należy kliknąć prawym przyciskiem myszy w dany rekord (opłatę) w tabeli (zostanie wyświetlone okno szczegółów dotyczących opłaty), a następnie po wypełnieniu obowiązkowych lub/i opcjonalnych danych dotyczących opłaty wybrać jedną z trzech opcji:

 • Zapłać – po kliknięciu tej opcji użytkownik jest przenoszony do strony płatności elektronicznych w celu dokonania płatności,
 • Do koszyka – opłata zostaje przeniesiona do koszyka płatność,
 • Anuluj – dodawania opłaty zostaje anulowane.

Okno wypełniania szczegółów dotyczących opłaty

 

Zarządzanie koszykiem

Koszyk umożliwia dodanie pojedynczych nieopłaconych płatności do niego i zapłacenie za nie (utworzenie zamówienia).

Użytkownik zalogowany ma możliwość przejścia do koszyka z każdej strony w systemie. Aby przejść do koszyka należy kliknąć w górnym menu ikonę koszyka. Liczba w czerwonym kole na ikonie koszyka wskazuje na ilość płatności będących obecnie w koszyku.

Ikona koszyka, będąca przyciskiem przejścia do koszyka

 

Po wejściu do koszyka możemy zarządzać zawartością koszyka.

Widok koszyka płatności

 

Aby dodać płatność do koszyka, należy z tabeli Nieopłacone kliknąć w kolumnie ustawień ikonę koszyka Ikona koszyka  obok wybranego rekordu (płatności w tabeli). Możemy również użyć operacji grupowej dodawania do koszyka. Pozycje dodane do koszyka zostają przeniesione do górnej tabeli (Rysunek 85).

W celu usunięcia pozycji z koszyka należy kliknąć w kolumnie ustawień ikonę kosza Ikona kosza  przy danym rekordzie (płatności). Aby usunąć wszystkie płatności z koszyka kliknij opcję Wyczyść koszyk.

Może zaistnieć sytuacja, że zmieniła się opłata dla płatności znajdującej się w koszyku. Aby zaktualizować płatności zgodnie z obowiązującą tabelą opłat kliknij opcję Zaktualizuj wszystkie.

Po dodaniu płatności do koszyka kliknij opcję Przejdź dalej – zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia (Rysunek).

Podsumowanie zamówienia

W celu dokonania płatności za zamówienie kliknij opcję Zapłać. Po uiszczeniu płatności na stronie OPE (Operator Płatności Elektronicznej) użytkownik zostaje przeniesiony do zakładki Zamówienia.

login